CSITAL GIRONA

COL.LEGI DE SECRETARIS, INTERVENTORS I TRESORERS DE LA PROVINCIA DE GIRONA.


BENVINGUTS AL COL.LEGI DE SECRETARIS, INTERVENTORS I TRESORERS D´ADMINISTRACIÓ LOCAL DE LA PROVINCIA DE GIRONA.

Som un col·lectiu de professionals que treballem als Ajuntaments i ens locals de Girona. La nostra tasca consisteix en guiar l'acció dels governs locals d'acord amb les regles de l'estat de dret .

I per això, l'ordenament jurídic ens encomana unes tècniques o funcions públiques obligatòries tal com la fe pública, l'assessorament legal, la fiscalització dels fons públics, la comptabilitat dels comptes i la tresoreria, exercides al servei dels ciutadans i ciutadanes, sense dependència dels partits polítics o coalicions electorals als quals correspon democràticament l'acció de govern. 

Com nosaltres, d'altres països de la Unió Europea encomanen aquestes tècniques o funcions a d'altres professionals, amb els quals compartim la Unió dels Directius Locals i Territorials d' Europa (UDITE), una associació amb objectius comuns en la recerca de la millora en la professionalitat, l’eficàcia i l’eficiència del sector públic local europeu.


Professionalitat, eficàcia i eficiència en el sector públic local europeu.

NOTICIES

COMUNICAT 11/07/2022

                                                                     

APROVACIÓ DE LA PERSONACIÓ DEL CSITAL CATALUNYA DAVANT DEL TRIBUNAL SUPREM EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU A INTERPOSAR CONTRA EL REIAL DECRET 408/2022, DE 24 DE MAIG, PEL QUE S’APROVA L’OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA PER A L’ESTABILITZACIÓ D’OCUPACIÓ TEMPORAL EN L’ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L’ESTAT PER A L’ANY 2022.
 
Consulteu el document aquí

COMUNICAT 13/06/2022

                                                                     

Des del CSITAL GIRONA s’ha efectuat una Declaració de rebuig a la inclusió del personal funcionari d’administració local amb habilitació de caràcter nacional a l’estabilització prevista en el Reial decret 408/2022, de 24 de maig, pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació per a l’estabilització del treball temporal en l’Administració de l’Estat.

Consulteu el document aquí

COMUNICAT 30/05/2022

                                                                     

Benvolguts i benvolgudes, Compartim la vostra preocupació i indignació davant les darreres publicacions i esdeveniments que s’estan produïnt. No dubteu que des del Csital Girona des del primer dia s’està treballant en aquest tema, i s’ha delegat al Consell de col·legis de Catalunya des d’on es va contractar un advocat especialitzat per impugnar tot lo relacionat amb aquest assumpte dels interins. Actualment, el Consell de Col·legis SITAL de Catalunya està personat en 19 recursos contenciosos administratius que es tramiten davant l’Audiència Nacional i el Tribunal Superior de Justícia de Madrid i treballa de forma coordinada amb el COSITAL pel que fa a la línia de defensa adoptada. El CSITAL Catalunya és l’únic col·legi autonòmic personat en aquests processos judicials,. Arran de la publicació del Reial decret 408/2022, de 24 de maig, pel que s’aprova l’oferta d’ocupació pública per a l’estabilització d’ocupació temporal en l’Administració general de l’Estat, US INFORMEM que el proper dijous dia 2 de juny es reunirà en sessió extraordinària la Junta de Govern del Consell de Col·legis de Catalunya per acordar la interposició de recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Suprem contra el Reial decret citat i contra qualsevol altra oferta que es publiqui i afecti a l’àmbit territorial de Catalunya. En el moment actual, el COSITAL, el CSITAL Girona i el CSITAL Catalunya, com a institucions representatives dels FHN i que han de vetllar per la seva defensa, han d’actuar units. Només la unió i força col·legial, amb tots els recursos que siguin necessaris, ens permetrà afrontar aquest i altres atacs contra la nostra professionalitat. La Junta de Govern del CSITAL Girona

Consulteu el document aquí

COMUNICAT 16/12/2021

                                                                     

Informem als Col·legiats que la Junta General del CSITAL de Girona, va aprovar el dia 26 de novembre de 2021, el protocol de defensa de les persones col·legiades en la tramitació d’expedients disciplinaris. Consulteu el document aquí.

Consulteu el document aquí

COMUNICAT 15/10/2021

                                                                     

Informem als Col·legiats que la Junta General del Consell de Col·legis CSITAL de Catalunya, va aprovar el dia 8 d’octubre la proposta relativa a la reclamació al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública per a la implementació de diverses mesures en relació amb el personal Funcionari d’Administració Local amb Habilitació de carácter Nacional. Per més informació, consulteu el document adjunt.

ACORD

COMUNICAT 12/05/2021

                                                                     

Informem als col·legiats que la mesa de la cambra del Senat ha adoptat l’acord de no tramitar la proposició de llei de mesures urgents per a la consolidació dels funcionaris interins de l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, atès que el Govern no ha prestat la seva conformitat. Per tant s’ha donat per conclosa la seva tramitació sense que procedeixi la seva presa en consideració.

No obstant, el Csital Girona seguirà treballant amb col·laboració amb el COSITAL en l’estudi i presentació de propostes alternatives encaminades a solucionar la problemàtica actual de la manca d’habilitats.

BOLETÍN OFICIAL

COMUNICAT 11/04/2021

                                                                     

El Col·legi de Secretaris Interventors i Tresorers d’Administració Local de la província de Girona manifesta el seu rebuig total davant la “Proposición de ley de Medidas Urgentes para la consolidación de los funcionarios interinos de la Administración Local con habilitación de carácter nacional, en cumplimiento de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio”, que va ser publicada al Butlletí del Senat el passat dijous dia 8 d’abril.

 

Informem als col·legiats que s’està treballant en aquest assumpte conjuntament amb el COSITAL i que es portaran a terme totes les acciones necessàries davant els Grups parlamentaris i el Ministeri de Política Territorial i Funció pública per tal de traslladar aquest posicionament consensuat de rebuig a la proposició de llei.  A més ens posarem a disposició del Ministeri per a l’estudi i presentació de propostes alternatives encaminades a solucionar la problemàtica actual de manca d’habilitats nacionals.

 

Us mantindrem informats de les novetats.

 

Salutacions.

 

La Junta.

Estatuts codi ètic

Serveis als colegiats

Actualitat Normativa