EL COL·LEGI

Junta de Govern 2023-2027


D'acord amb el que disposen els Estatuts col.legials, en data 27 de gener de 2023 es va celebrar la sessió extraordinària de presa de possessió dels càrrecs electes de la Junta de Govern del CSITAL de Girona una vegada proclamada la candidatura conjunta, per a totes les subescales i categories, encapçalada pel Sr. Francesc Xavier Hernández Corominas.

  • President

Francesc Xavier Hernández Corominas

  • Vicepresidenta

Angela Sáez Torres

  • Secretari

Joan Manso Bosoms

  • Vicesecretari

Pere Serrano Martín

  • Interventora

Anna Morell Arimany

  • Tresorera

Angela Sáez Torres

  • Vocals

Carlos Cerdán García i Carlos Cubillas González

  • Suplents

Anna Maria Linares Bravo

Comissions de treball

Comissió de noves tecnologies

Gemma Masmiquel Boada

Mercè Comamala i Laguna 

Pere Serrano Martin  

Comissió de formació

Francesc Xavier Hernández Corominas

Anna Maria Linares Bravo

Pere Serrano Martin

Comissió de present i futur de la professió

 Francesc Xavier Hernández Corominas.

Maria Cairó Muñoz

Mònica Iborra i Giró

Sandra Valldaura i Lacambra