Estatuts i Codi ètic 


ESTATUTS

RESOLUCIÓ JUS/1126/2010, de 8 d'abril, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l'adequació a la legalitat, s'inscriuen al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local de Girona.

RESOLUCIÓ JUS/2891/2022, de 23 de setembre, de modificació dels Estatuts del Col·legis de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Girona. Modificació dels articles 1, 2, 8.3, 9.1, 22, 25, 27, 30, 39 i 40.2 dels Estatuts, aprovada en l'Assemblea General Extraordinària del Col·legi de data 8 d'abril de 2022.

Article 1

Denominació i àmbit territorial

El Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració local de Girona (d’ara en endavant, el Col·legi) té com a àmbit d’actuació tot el territori inclòs en la demarcació territorial de la província de Girona, de conformitat amb el que preveu l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.


Article 2 

Seu col·legial

La seu del Col.legi radicarà a Girona ciutat, al domicili que determinin els seus òrgans de govern. Actualment, aquest domicili correspon al passeig General Mendoza, 7, 9è, 5a.

Article 3

Norma obligatòria
Aquests Estatuts tenen el caràcter de norma d'obligat compliment per totes les persones que s'integrin al Col·legi.

Article 4

Normativa jurídica

 1. El Col·legi, per la seva situació en l'àmbit territorial que li és propi, es regirà per la Llei del Parlament de Catalunya 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, per les disposicions reglamentàries que la despleguin, pel reglament de règim interior que aprovi el Col·legi i per aquests Estatuts. Amb caràcter supletori, regiran les normes administratives que li siguin aplicables.
 2. Com a corporació de dret públic, el Col·legi està sotmès a les normes del dret administratiu.

S'exceptuen les qüestions d'índole civil o penal, que seran atribuïdes a la jurisdicció ordinària, així com les relacions amb el personal contractat, que estaran sotmeses a la jurisdicció laboral.

Article 5

Personalitat jurídica

 1. El Col·legi, com a corporació de dret públic representativa dels seus col·legiats i col·legiades per a la defensa dels seus interessos professionals reconeguda i emparada per la Constitució, l'Estatut d'autonomia de Catalunya i la llei, podrà adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar i alienar tota mena de béns, administrar-los i donar-los-hi la destinació que millor convingui als seus interessos professionals i econòmics.
 2. Podrà, així mateix, comparèixer davant els tribunals i les autoritats dels diferents ordres i graus de jerarquia per a l'exercici de les accions, les excepcions i les peticions que cregui adients en defensa de la professió, del seu patrimoni i, en general, dels drets que dimanin d'aquests Estatuts i de les disposicions concordants.

Article 6

Finalitats essencials
Són finalitats essencials del Col·legi:

 1. Recolzar, dins el marc de les lleis i les altres normes d'aplicació, l'exercici de la professió dels col·legiats i col·legiades i vetllar perquè l'activitat professional s'adeqüi a la normativa legal.
 2. Representar els interessos generals dels col·legiats i col·legiades, especialment en les seves relacions amb les administracions públiques.
 3. Defensar els interessos generals dels col·legiats i col·legiades.
 4. Informar de les normes que prepari l'òrgan escaient de la Generalitat sobre les condicions generals de l'exercici professional, les funcions, els àmbits i el règim d'incompatibilitats dels secretaris i secretàries, els interventors i interventores i els tresorers i tresoreres de l'Administració local, així com les que puguin correspondre a altres administracions.
 5.  Col·laborar amb les institucions competents en l'assistència als municipis que manquin de funcionaris que tinguin atribuït l'exercici de funcions legalment reservades, mitjançant les fórmules que en cada cas convinguin.

Article 7 

Funcions
1. Són funcions pròpies del Col·legi, als efectes d'assolir els seus objectius, les que es desprenen del contingut d'aquests Estatuts, de la definició de la professió i, especialment, les següents:


a) Vetllar per l'observació dels principis d'ètica professional i pel respecte als drets dels ciutadans i ciutadanes, i exercir la jurisdicció disciplinària en matèria col·legial i professional.
b) Participar en els òrgans consultius de l'Administració quan sigui requerit per fer-ho.
c) Organitzar activitats i serveis comuns de caràcter professional, cultural, assistencial, de previsió i similars que siguin d'interès per als col·legiats i col·legiades.
d) Evitar l'intrusisme i la competència deslleial entre els professionals.
e) Intervenir com a mitjancer i en procediments d'arbitratge en els conflictes que, per motius professionals, puguin suscitar-se entre els col·legiats i col·legiades.
f) Emetre els informes o els dictàmens que li siguin sol·licitats en relació amb qüestions que entrin dins les pròpies de la professió o que, d'alguna manera, hi siguin concordants.
g) Organitzar cursos de formació i perfeccionament professional.
h) Informar el Consell de Col·legis de Catalunya sobre qüestions relacionades amb la professió, amb els efectes determinats a la Llei de col·legis professionals.
i) Intervenir davant el Consell de Col·legis de Catalunya, en la forma establerta en els seus Estatuts, i davant del Col·legi Nacional de Secretaris, Interventors i Tresorers de l'Administració Local en la forma designada per la legislació general de l'Estat.
j) Establir acords amb altres entitats similars o amb organitzacions o col·legis de les mateixes professions o concordants amb elles.
k) Totes les altres funcions que es considerin beneficioses per als interessos professionals i que s'adrecin al compliment dels objectius col·legials i, en tot cas, les atribuïdes al Col·legi pels articles 39 i 40 de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals.


2. Les funcions descrites en el punt anterior s'exerciran en règim d'autonomia, en els termes previstos per l'article 41 de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals.


Article 8
Relacions externes


1. En tot el que fa referència als aspectes institucionals i corporatius que preveuen la Llei de col·legis professionals i aquests Estatuts, el Col·legi es relacionarà amb la Generalitat de Catalunya per mitjà del departament competent en aquesta matèria.

2. Les relacions del Col·legi amb l'Administració de la Generalitat es regeixen pels principis de coordinació i cooperació.

La intervenció de l'Administració de la Generalitat sobre l'actuació i el funcionament del Col·legi només es pot produir en els supòsits expressament establerts per la llei.

3. Pel que fa al contingut de la professió, el Col·legi es relacionarà amb la Generalitat per mitjà del Departament de la Presidència, i amb l’Administració de l’Estat per mitjà del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública o d’altres organismes als quals pertoqui per raó de la matèria, sens perjudici de la representació que, a nivell estatal, ostenti el Col·legi Nacional de Secretaris, Interventors i Tresorers de l’Administració Local.

4. Pel que fa referència a la resta de l'Estat espanyol, es mantindrà estreta relació corporativa i de col·laboració amb el Col·legi Nacional esmentat o bé amb l'òrgan que pugui substituir-lo, amb el Consell de Col·legis de Catalunya, amb la federació de col·legis i amb els col·legis provincials, i es formalitzaran, si escau, els acords corresponents entre els col·legis interessats.

Article 9
Àmbit de col·legiació


1. Formen part del Col·legi els funcionaris i les funcionàries de l’Administració local amb habilitació de caràcter estatal, que tot seguit s’indiquen, que pertanyin a alguna de les subescales a què fa referència l’article 17 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, i l’article 10 del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, pel qual es regulen determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya:


a) Els que exerceixin les seves funcions professionals en les entitats locals de la província de Girona en llocs de treball reservats a personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal.

b) Els que es trobin en situació administrativa de serveis especials, mentre duri aquesta circumstància.

c) Els que estiguin al servei d'una altra administració pública.

d) Els excedents, en les seves diferents modalitats.

e) Els suspesos de funcions o destituïts en virtut de procediment disciplinari o judicial.

f) Els jubilats.

g) Els col·legiats d'altres províncies.

h) Els que es trobin en expectativa de destinació.


2. Els funcionaris i funcionàries inclosos en els apartats b) i g) d'aquest article podran formar part del Col·legi només si haguessin ocupat un lloc de treball destinat a personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal, en alguna entitat local de Catalunya, amb caràcter immediatament anterior a les situacions a què fan referència aquests apartats.


3. Als efectes del que disposa la legislació sobre col·legis professionals, els col.legiats i les col·legiades que s’esmenten en els apartats a) i c) del punt 1 d’aquest article, quan prestin serveis en la demarcació territorial de Girona, tenen la consideració d’exercents. La resta dels col·legiats i col·legiades esmentats en els apartats anteriors tindran la condició de no exercents en la demarcació.

Les persones col·legiades en exercici i les no exercents en la demarcació tenen en el Col·legi els mateixos drets i obligacions, llevat d'aquells que, per raó de la seva naturalesa, siguin privatius dels col·legiats i col·legiades en exercici.


Article 10
La col·legiació

 1. Quan es produeixi el nomenament d'un funcionari o funcionària per ocupar un lloc de treball dels reservats als d'habilitació de caràcter estatal dins la província de Girona, el president o la presidenta (llevat del cas en què la persona nomenada ja ho hagi fet per pròpia iniciativa) l'instarà perquè es doni d'alta al Col·legi a tots els efectes legals, en el termini màxim d'un mes comptat des de la data de la presa de possessió. Aquest termini podrà ser prorrogat per dos mesos més per raons justificades.
 2.  La persona nomenada adquirirà automàticament tots els drets i contraurà totes les obligacions establertes en aquests Estatuts des del moment en què es produeixi la seva col·legiació.
 3. Si la col·legiació es produís després dels terminis establerts en el paràgraf primer, els drets a què fa referència l'article 17 no seran efectius fins que transcorri un termini de 6 mesos des de la seva incorporació al Col·legi, sens perjudici de l'efectivitat de les quotes col·legials des de la data de la incorporació. La incorporació haurà de ser acceptada de forma expressa per la Junta de govern. 
 4.  La col·legiació dels funcionaris i les funcionàries previstos en els apartats b) i h) de l'article 9 s'haurà de sol·licitar expressament, i requerirà també l'acceptació expressa de la Junta de govern.
 5. En cap cas es podrà denegar la col·legiació als professionals que reuneixin els requisits previstos en aquests Estatuts, sens perjudici de les situacions derivades de la baixa voluntària, la suspensió dels drets col·legials i la posterior pèrdua de la condició de col·legiat o col·legiada i d'expulsió del col·legi.

Article 11
Domicili dels col·legiats i col·legiades


1. Cada col·legiat o col·legiada haurà de comunicar al Col·legi el domicili designat per a rebre notificacions a tots els efectes col·legials.
2. Així mateix, qualsevol canvi de domicili, per tal que produeixi efectes, haurà de ser comunicat expressament.


Article 12
Pèrdua de la condició de col·legiat o col·legiada
La condició de col·legiat o col·legiada es perdrà per alguna de les causes següents:

1. Defunció.
2. Incapacitat legal.
3. Expulsió del Col·legi com a conseqüència del compliment de sanció disciplinària imposada pel Col·legi.
4. Baixa voluntària comunicada per escrit pel col·legiat o col·legiada.
5. Pèrdua de la condició de col·legiat o col·legiada per incompliment de les obligacions econòmiques.
6. Sanció administrativa o judicial que impliqui la separació del servei.
7. Passar a alguna de les situacions previstes en els apartats b) i h) de l'article 9 d'aquests Estatuts, excepte que el col·legiat o col·legiada comuniqui al Col·legi la seva voluntat de continuar d'alta col·legial.


Article 13
Exigència d'obligacions
La pèrdua de la condició de col·legiat o col·legiada no alliberarà del compliment de les obligacions vençudes.


Article 14
Conseqüències de la suspensió o la destitució


1. La suspensió de l'exercici professional o la destitució no comporten necessàriament la pèrdua de la condició de col·legiat o col·legiada.
2. La persona suspesa o destituïda podrà continuar pertanyent al Col·legi, amb la limitació de drets que la causa o els acords de suspensió o de la destitució hagin produït.
3. La suspensió o la destitució s'hauran de comunicar al Consell de Col·legis de Catalunya.
4. La separació del servei no impedeix que la persona afectada pugui reincorporar-se al Col·legi si assoleix la condició de jubilat o jubilada.


Article 15
Incompliment d'obligacions econòmiques


1. L'incompliment de les obligacions econòmiques amb el Col·legi comportarà la suspensió temporal dels drets reconeguts a l'article 17 i, posteriorment, podrà produir la pèrdua de la condició de col·legiat o col·legiada.


2. La suspensió temporal dels drets s'acordarà per manca de pagament íntegre de la quota anual ordinària, sigui de pagament únic o fraccionat. La suspensió temporal s'haurà d'acordar per la Junta de govern i notificar-se a la persona interessada.


3. Abans d’acordar-se la suspensió temporal s’haurà de requerir a la persona col.legiada el pagament de les quotes ordinàries pendents i escoltar-la perquè al·legui el que cregui convenient.


4. La suspensió temporal es mantindrà fins a la liquidació definitiva de les quotes pendents i no podrà excedir d'un any. Si, transcorregut aquest termini màxim, les quotes no s'haguessin ingressat o no s'haguessin compromès davant de la Junta de govern garanties de pagament, s'iniciarà la instrucció de l'expedient de pèrdua de la condició de col·legiat o col·legiada.


5. Les quotes extraordinàries i les altres obligacions econòmiques podran donar lloc a les conseqüències previstes en el punt 4, sempre que així ho acordés l'Assemblea general.


6. En cas de baixa per impagament, l'abonament de les quotes col·legials pendents, amb l'interès legal meritat, comporta la rehabilitació automàtica de l'alta col·legial, llevat dels supòsits en què subsisteixi algun altre motiu de baixa.


7. La suspensió temporal no allibera del pagament de les quotes col·legials que es vagin produint durant el període de suspensió. La rehabilitació de la col·legiació requerirà el pagament previ de les quotes pendents, incloses les meritades durant el període de suspensió de drets. Si la pèrdua de la condició es produís per manca de pagament de les obligacions econòmiques que no siguin quotes ordinàries, el pagament de les mateixes amb els interessos de demora serà el requisit de la rehabilitació. 

8. La pèrdua de la condició de col·legiat o col·legiada requerirà la instrucció d'un expedient amb les garanties del procediment sancionador, que serà resolt per la Junta de govern.


9. Contra els acords de suspensió temporal dels drets i de pèrdua de la condició de col·legiat o col·legiada es podran utilitzar els recursos esmentats a l'article 58 d'aquests Estatuts.


Article 16
Membres d'honor


L'Assemblea podrà nomenar membres d'honor les autoritats, les corporacions, les entitats i els particulars que hagin contret mèrits rellevants en relació amb el Col·legi o amb els col·legiats o col·legiades, sigui quina sigui la seva professió o nacionalitat.

Article 17
Drets


Seran drets dels col·legiats i col·legiades:


a) Concórrer, amb vot i amb veu, a les assemblees.
b) Fiscalitzar l'actuació dels òrgans de govern.
c) Ser elegits per a càrrecs representatius, amb els requisits i les condicions que estableixen aquests Estatuts.
d) Assistir als actes que realitzi el Col·legi.
e) Rebre suport i, si s'escau, defensa del Col·legi en l'exercici professional o amb motiu d'aquest, si així ho creu adient la Junta de govern.
f) Participar activament en la vida col·legial i presentar a la Junta totes les proposicions, els suggeriments i les peticions que considerin convenients per a l'aprovació pel mateix Col·legi.
g) Sol·licitar, en la forma reglamentària, la inclusió de temes de debat en l'ordre del dia de les assemblees.
h) Presentar-hi la candidatura i exercir els càrrecs representatius pels quals fossin elegits.
i) Exercir tots els drets derivats d'aquests Estatuts i dels reglaments del Col·legi.
j) Utilitzar tots aquells serveis que estableixi el Col·legi i assistir als cursos de formació o d'especialització professional.


Article 18
Obligacions generals


Seran obligacions generals dels col·legiats i col·legiades:


a) Observar en tot moment i en qualsevol circumstància una conducta professional correcta, digna de la seva condició i rang i del càrrec que exerceixin, i desplegar-la amb imparcialitat, objectivitat, neutralitat política, honorabilitat, zel i competència, com a qualitats que determinen els principis deontològics del col·lectiu.
b) Tenir com a guia d'actuació el servei a la comunitat i el compliment escrupolós de les obligacions pròpies de la professió.
c) Establir, mantenir i reforçar les relacions d'unió i companyonia amb els funcionaris i funcionàries que formen el col·lectiu.


Article 19
Obligacions especials


Seran obligacions especials dels col·legiats i col·legiades:


a) Pagar puntualment les quotes ordinàries, les extraordinàries i les especials que s'aprovin.
b) Declarar correctament la seva situació administrativa, així com les recompenses i les sancions que els afectin i altres dades que se'ls demanin referides a la seva condició col·legial.
c) Donar compte dels actes d'intrusisme dels quals tinguin coneixement.
d) Exercir amb zel les funcions directives o delegades que els siguin encomanades.
e) Acatar i complir amb disciplina els acords que adoptin els òrgans del Col·legi, en la seva esfera de competència, sens perjudici de l'exercici dels recursos i de les accions a què tinguin dret d'acord amb la llei i els Estatuts.
f) Prestar la seva col·laboració personal o professional en bé del col·lectiu.
g) Acceptar la realització de funcions que els hagin estat encomanades pels òrgans rectors del Col·legi, dins el pla d'actuacions que ha d'aprovar l'Assemblea general.
h) Col·laborar en la redacció d'estudis, ponències i informes que tinguin la finalitat d'ampliar l'activitat col·legial.

Article 20
Òrgans de govern


1. Els òrgans de govern i administració del Col·legi seran els següents:


a) El president o presidenta.
b) La Junta de govern.
c) L'Assemblea general.


2. Mitjançant acord de la Junta de govern es podrà decidir, a més, la constitució de comissions informatives o col·laboradores, les funcions i el règim de treball de les quals s'hauran d'assenyalar en l'acord de creació. Igualment podrà designar delegats o delegades comarcals, amb les competències que en cada cas s'assignin. A les comissions s'hi podran incorporar membres col·legiats o personal extern als únics efectes de consulta o assessorament per raó de l'especialitat del tema del qual es tracti.


Article 21
El president o presidenta


1. El president o presidenta del Col·legi ho serà també de la Junta de govern i de l'Assemblea.
2. En cas d'absència, malaltia o vacant, serà substituït pel vicepresident o vicepresidenta, amb plenes atribucions.
3. Si, per circumstàncies especials, en un moment concret no hi hagués president o presidenta ni vicepresident o vicepresidenta, degudament anomenat, que n'exercís les funcions, restarà circumstancialment habilitat com a president o presidenta el membre de més edat de la Junta de govern.


Article 22
Composició de la Junta de govern

 1. La Junta de govern està formada per 7 membres, en la qual hauran d’estar-hi representades, preferentment, totes les subescales amb la composició següent:

a) 1 secretària o secretari, de les categories superior o d’entrada.
b) 1 interventora/tresorera o interventor/tresorer, de les categories superior o d’entrada.
c) 2 secretàries-interventores o secretaris-interventors.
d) 3 col·legiades o col.legiats de lliure elecció, sense distingir escales, subescales, ni categories.

2. La Junta escollirà d’entre els seus membres el president o presidenta, el vicepresident o vicepresidenta, el secretari o secretària, el vicesecretari o vicesecretària, l’interventor o interventora i el tresorer o tresorera.

3. La resta de membres de la Junta de govern tindran la condició de vocals.

En aquest cas, se suprimirà el lloc previst a l'article 22.2.b). Així mateix, se suprimirà el lloc previst a l'article 22.2.a) en cas de no tenir representació algun dels grups a) i b) de l'article esmentat.

4. LEn qualsevol cas, serà necessari, sempre que les candidatures presentades ho facin possible, que s’estableixi una discriminació positiva en el conjunt de membres de la Junta de govern de manera que correspongui un mínim d’un 40% de la representació a cadascun dels gèneres.


Article 23
Assemblea general


1. L'Assemblea és l'òrgan sobirà del Col·legi, i estarà integrada per tots els col·legiats i les col·legiades. Tots hi tenen veu i vot, llevat que estiguin afectats de suspensió de drets col·legials.

2. Valor del vot. Als efectes del còmput de vots, els emesos pels col·legiats o col·legiades en situació de servei actiu a la província assenyalats en els apartats a), b), c) i g) de l'article 9 tindran doble valor que la resta dels pertanyents al Col·legi.

3. Els empats a vots seran dirimits pel vot de qualitat del president o presidenta de l'Assemblea.

Article 24
Condició dels candidats o candidates electors


1. Els/les membres de la Junta de govern s’elegiran en votació en la qual podran ser candidats i candidates tots el col·legiats i col·legiades en situació de servei actiu de la província que ocupin llocs de treball corresponents a alguna de les subescales determinades en l’article 22.

2. Seran electors/ores tots els col·legiats i les col·legiades.

3. Tant per exercir el dret de vot com per poder-se presentar com a candidat o candidata serà necessari que en la data de la convocatòria de les eleccions el col·legiat o col·legiada no tingui declarada la suspensió temporal dels drets col·legials.

Article 25
Situació especial dels/de les membres


Un cop s'ha pres possessió del càrrec, la baixa en el servei actiu a la província o el canvi de categoria o lloc de treball no comportaran com a conseqüència immediata el cessament de la Junta. 


Article 26
Durada dels càrrecs


La designació per als càrrecs de la Junta ho serà per un termini de 4 anys, transcorregut el qual es renovarà en la seva totalitat. L'exercici d'un mateix càrrec en aquest òrgan queda limitat, comptant les reeleccions que es puguin produir, a un màxim de 12 anys consecutius.


Article 27
Convocatòria de les eleccions


1. La convocatòria de les eleccions dels membres de la Junta s'acordarà per la Junta de govern, s'efectuarà pel president o presidenta del Col·legi i s'haurà de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

2. La convocatòria i el calendari electoral s’hauran de comunicar a tots els col.legiats i les col·legiades.

3. Un exemplar de la convocatòria i dels censos electorals romandrà exposat a la seu col·legial, a disposició i examen dels col·legiats i col·legiades.

4. Dins els 15 dies següents a la publicació de la convocatòria, i durant les hores d’oficina que s’assenyalin, podran presentar-se a la seu col·legial llistes de candidatures per a les eleccions, que inclourà el nom de tres suplents.

5. En el supòsit que, passat el termini que assenyala l’apartat anterior, no s’hagi presentat cap candidatura, seran candidats o candidates tots els col·legiats i les col.legiades.
A l’efecte, amb tots les persones col.legiades, es formarà una llista per a l’elecció dels representants de cada subescala, ordenada per subescales, i una altra per a l’elecció dels representants de lliure elecció, també ordenada per subescales. Dintre de cada grup s’ordenarà alfabèticament.

6. A les 17 hores del cinquè dia feiner següent al de la finalització del termini de presentació de candidatures, la Junta de govern examinarà i comprovarà les llistes presentades, les quals hauran de constar de 7 titulars i 3 suplents, i en farà la proclamació, de la qual s’estendrà el corresponent certificat.


Article 28

Dia de la votació 

1. La votació tindrà lloc el dia que determini la Junta, entre un màxim de 30 dies i un mínim de 15 dies hàbils comptats a partir l'endemà de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

2. La votació es farà a la seu del Col·legi, i tindrà una durada de tres hores comptades a partir de l'hora de començament que assenyali la Junta de govern en l'acte de convocatòria.


Article 29
Meses electorals


1. La Mesa electoral estarà formada per un o una representant de cada grup, designats pel president o presidenta del Col·legi per sorteig en sessió de la Junta de govern, que tinguin la condició d'elegibles i no candidats o candidates, el mateix dia en què es faci la proclamació de candidats i candidates. Serà president o presidenta de la Mesa la persona de més edat, i secretari o secretària la de menys edat, mentre que la resta actuaran com a vocals. Juntament amb els titulars es designaran els suplents necessaris. La Mesa es constituirà el dia de les eleccions.

2. Els candidats o les candidates proclamats tindran dret a presenciar totes les operacions electorals per ells mateixos o per mitjà de representació, a nomenar un interventor o interventora i un suplent, a formular reclamacions, que caldrà fer constar en acta, i a formular els recursos que creguin convenients.


Article 30
Votacions


1. La votació serà secreta, i cada elector o electora podrà elegir entre les diferents candidatures proclamades.

2. En cas que només es proclami una única candidatura, no serà sotmesa a votació i quedarà proclamada automàticament per constituir la nova Junta de Govern.

3. En el cas que no es presenti cap candidatura, com preveu l’article 27.5 d’aquests Estatuts, la votació serà secreta i cada elector o electora només podrà votar les candidatures de la subescala a què pertany en quant representants de cada subescala. Quant al grup de representant de lliure elecció, cada elector o electora podrà votar un nombre de candidats o candidates no superior a tres, sense limitació de subescales.

Seran elegides les persones que obtinguin major nombre de vots, quedant com a suplents les següents. En tot cas caldrà atenir-se a les determinacions de l’article 22 d’aquests Estatuts.


Article 31
Incidències en la votació


El president o presidenta de la Mesa tindrà plenes atribucions per mantenir l'ordre de l'acte de les eleccions i per resoldre, de ple, en primera instància, les reclamacions, els dubtes o els incidents que puguin presentar-se.


Article 32
Escrutini


1. L'escrutini el realitzarà la Mesa electoral, nomenada de conformitat amb l'article 29, immediatament després de finalitzada la votació.

2. La Mesa, que a aquests efectes tindrà la condició de Junta electoral, farà la proclamació dels electes entre els candidats o candidates que hagin obtingut major nombre de vots vàlids.

3. Totes les resolucions que adopti la Mesa, així com les que adopti el seu president o presidenta en els casos establerts en aquests Estatuts, podran ser objecte de recurs davant la Junta de govern en el termini de 3 dies hàbils.


Article 33
Els recursos electorals


Contra els actes de la Junta de govern s'escauran els recursos que preveuen aquests Estatuts amb caràcter general.


Article 34
Presa de possessió dels càrrecs


1. La presa de possessió dels càrrecs representatius es realitzarà, normalment, a la seu del Col·legi, en una reunió extraordinària convocada pel president o presidenta de la Junta de govern cessant, el/la qual lliurarà a cada possessionat o possessionada una credencial acreditativa de la seva elecció, la presa de possessió, el càrrec assignat i la durada del mateix.

2. L'acte de presa de possessió i la constitució de la nova Junta de govern es realitzaran en el termini màxim de 15 dies a partir de la proclamació dels electes per la Mesa electoral. Si no hi hagués convocatòria expressa, els membres electes s'autoconvocaran a la seu col·legial el dia hàbil que es correspongui amb el 15è a partir de l'endemà de la proclamació d'electes, a les 17.00h.

3. Els nomenaments es comunicaran en el termini de 10 dies, comptats a partir de la presa de possessió, a la Generalitat de Catalunya, al Consell de Col·legis de Catalunya i al Col·legi Nacional de Secretaris, Interventors i Tresorers de l'Administració Local.

4. Efectuada la presa de possessió pels membres de la Junta, elegiran d'entre ells un president o presidenta, un vicepresident o vicepresidenta, un secretari o secretària, un vicesecretari o vicesecretària, un interventor o interventora i un tresorer o tresorera.

5. Per ser candidat als càrrecs de la Junta es requerirà, en primera volta, ser presentat per un vocal de cada subescala i ser elegit per majoria absoluta dels membres de la Junta.
7. En segona volta podran ser candidats qualssevol membres de la Junta, i es requerirà també majoria absoluta de vots per ser elegit.

8. L'elecció es realitzarà davant una Mesa que presidirà el/la vocal electe de major edat i on actuarà de fedatari o fedatària el/la de menor edat.

9. Amb la presa de possessió del nou president o presidenta es produirà el cessament automàtic de l'anterior.

10. Amb el mateix quòrum de majoria absoluta, els càrrecs de la Junta podran ser cessats pels membres de la mateixa.

Article 35
El president o presidenta


Corresponen al president o presidenta, com a òrgan rector del Col·legi, les atribucions i les facultats següents:


a) Tenir plenament i en tots els casos la representació del Col·legi davant qualsevol mena d'autoritats, organismes, tribunals, entitats, corporacions i particulars.


b) Convocar, presidir, obrir i aixecar les sessions ordinàries i extraordinàries de la Junta de govern i de l'Assemblea, canalitzar les deliberacions i evitar que es tractin altres assumptes que no figurin en l'ordre del dia, a excepció de les mocions que en la mateixa sessió siguin declarades d'urgència per vot majoritari dels assistents.


c) Executar els acords de la Junta i de l'Assemblea.


d) Adoptar, en cas d'urgència, les resolucions provisionals necessàries, i donar-ne compte a l'òrgan competent en la primera sessió que tingui lloc.


e) Designar representants del Col·legi per a tribunals, comissions i organismes de tota mena.


f) Disposar la incoació d'expedients disciplinaris i decretar la suspensió preventiva del personal al servei del Col·legi.


g) Ordenar el pagament amb càrrec als fons col·legials.


h) Decidir quina tramitació s'ha de donar als assumptes per a la seva millor i més diligent gestió.


i) Vetllar pel compliment exacte de les disposicions legals que afectin les professions dels col·legiats i col·legiades i del que es preveu en aquests Estatuts.


j) Decidir, amb el vot de qualitat, els empats que es produeixin en qualsevol tipus de votació, si ho considera convenient.


k) Assistir en representació del Col·legi a les reunions del Consell General de Col·legis de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local i a les del Consell de Col·legis de Catalunya, així com a les reunions de les entitats i dels organismes de la professió, dins i fora de Catalunya, i delegar aquesta representació a qualsevol altre membre de la Junta de govern.


Article 36

La Junta de govern


1. La Junta de govern tindrà les atribucions i les facultats següents:


a) Determinar el règim interior del Col·legi i les seves oficines.

b) Acordar les peticions, les propostes i els informes que calgui adreçar a autoritats i organismes oficials.

c) Designar delegats o delegades comarcals, així com ponències o comissions, temporals o permanents, per estudiar, informar o intervenir en la redacció de projectes i informes, o bé en l'estudi de qüestions d'interès per al col·legi o pels seus col·legiats i col·legiades.

d) Acordar la suspensió temporal dels drets col·legials, la pèrdua de la condició de col·legiat o col·legiada per incompliment de les obligacions pecuniàries i la imposició de multes.

e) Concedir ajudes, dins els crèdits pressupostats.

f) Acordar els actes de contractació i disposició necessaris, dins els crèdits pressupostats.

g) Formar la plantilla i, si s'escau, els escalafons de personal del Col·legi, i nomenarlo i sancionar-lo, si escau, d'acord amb les disposicions vigents.

h) Aprovar els pressupostos i les seves modificacions i visar els comptes.

i) Determinar les quotes col·legials de tot tipus, tant ordinàries com extraordinàries, dins els límits aprovats per l'Assemblea general.

j) Proposar la modificació d'aquests Estatuts a l'Assemblea.

k) Denunciar l'intrusisme davant els tribunals competents i evitar la competència deslleial.

l) Adoptar qualsevol resolució urgent en defensa dels interessos dels col·legiats o del Col·legi, sens perjudici de donar-ne compte a l'Assemblea en la primera sessió que tingui lloc.

m) Decidir respecte de l'admissió de nous membres al Col·legi, tant si exerceixen com si no ho fan.

n) Aprovar el cens col·legial i les seves modificacions.

o) Aprovar els padrons de quotes i les seves modificacions.

p) Exercir les facultats disciplinàries respecte dels col·legiats i col·legiades, d'acord amb la normativa inclosa en aquests Estatuts, i nomenar instructor o instructora de l'expedient o ratificar, si s'escau, el designat per la presidència.

q) Proposar el nomenament de membres d'honor del Col·legi.

r) Determinar les entitats bancàries o d'estalvis on s'hagin d'obrir els comptes corrents o d'estalvis del Col·legi, i designar la persona que conjuntament amb l'interventor o interventora i el tresorer o tresorera pugui signar talons per retirar fons dels comptes esmentats.

s) Vetllar molt especialment pel compliment, per part dels col·legiats i col·legiades, de les obligacions generals i especials que els corresponen segons els articles 18 i 19 d'aquests Estatuts.

t) Amb caràcter residual, totes les no atribuïdes expressament a la presidència o a l'Assemblea general.


2. Així mateix, i sens perjudici del que disposa l'article 37.1 en relació amb la competència de l'Assemblea general per aprovar i modificar el reglament de règim interior, correspon a la Junta de govern l'exercici de la potestat reglamentària.

L'aprovació dels reglaments o d'altres normes organitzatives i de funcionament s'ajustarà al que preveu l'article 42 de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals.

En tot cas, el projecte normatiu haurà d'incloure un període d'informació pública d'un mes, durant el qual el text íntegre del projecte estarà a disposició dels col·legiats i col·legiades a la seu del Col·legi, per tal que puguin conèixer la memòria justificativa del projecte, els informes, les consultes i el seu contingut, i formular les al·legacions, els suggeriments o les esmenes que considerin convenients. La presentació d'al·legacions, suggeriments o esmenes requerirà que els col·legiats o col·legiades que els formulin no es trobin en situació de baixa o inhabilitació d'acord amb el que preveuen aquests Estatuts.

La Junta de govern disposarà d'un termini de 30 dies, a comptar de l'endemà de l'acabament del període de consultes i al·legacions esmentat, per prendre en consideració i donar resposta, si s'escau, a les al·legacions, les esmenes o els suggeriments formulats. El transcurs del termini sense resposta expressa permetrà entendre desestimats els suggeriments, les esmenes o les al·legacions.

Contra l'acord de la Junta de govern que aprovi els reglaments i les normes organitzatives i de funcionament previstos en aquest article es podran interposar els recursos previstos en aquests Estatuts i en les lleis.


Article 37
L'Assemblea general 


Corresponen a l'Assemblea les atribucions i les facultats següents:


a) Nomenar els membres d'honor del Col·legi.

b) Concedir ajuts i socors fora dels crèdits pressupostats.

c) Acordar actes de contractació que excedeixin dels crèdits pressupostats.

d) Aprovar les memòries anuals del secretari o secretària i de l'interventor o interventora.

e) Aprovar els comptes del Col·legi.

f) Fiscalitzar l'actuació de la resta d'òrgans del Col·legi.

g) Determinar les quotes de tot tipus, a abonar pels col·legiats i col·legiades, amb l'establiment d'un màxim i un mínim per tal que la determinació concreta sigui fixada per la Junta de govern.

h) Adoptar els acords, necessaris per la bona marxa i l'administració del Col·legi, que la presidència o la Junta sotmetin al seu coneixement i a la seva resolució.

i) Aprovar i modificar els Estatuts, mitjançant sessió extraordinària convocada especialment a aquest efecte.

j) L'adquisició, la venda, l'arrendament, les transaccions i els gravàmens de béns immobles.

k) Decidir sobre la destitució de la Junta de govern d'acord amb aquests Estatuts.

l) Aprovar i modificar el reglament de règim interior.

m) Resoldre sobre qualsevol qüestió que li atribueixin les lleis, els reglaments o els Estatuts i que no estigui reservada a la Junta de govern, i qualssevol altres gestions que afectin la vida del Col·legi, quan la seva resolució no hagués estat atribuïda a altres òrgans.

Article 38
El secretari o secretària


1. Corresponen al secretari o secretària les següents funcions:

a) Efectuar la convocatòria de les sessions de l'Assemblea i la Junta de govern, per ordre del president.

b) Rebre els actes de comunicació dels col·legiats amb els diferents òrgans del Col·legi.

c) Preparar el tractament dels diferents assumptes, així com redactar i autoritzar les actes de les sessions.

d) Expedir certificacions dels acords adoptats pels diferents òrgans del Col·legi.

e) Les funcions que li atorgui l'ordenament jurídic.

2. El secretari o secretària serà substituït pel vicesecretari o vicesecretària. Si, per circumstàncies especials, en qualsevol moment no hi hagués titular de la Secretaria ni de la Vicesecretaria que n'exercís les funcions, restarà habilitat com a tal el vocal o la vocal a qui pertoqui d'acord amb l'ordre que preveu l'article 22 d'aquests Estatuts.


Article 39
L'interventor o interventora


1. Corresponen a l'interventor o interventora les funcions següents:

a) La fiscalització de qualsevol acte, document o expedient que doni lloc al reconeixement de drets i obligacions de contingut econòmic o que puguin tenir repercussió financera o patrimonial.

b) La intervenció formal de l'ordenament dels pagaments i la seva realització material.

c) La comprovació formal de la destinació de les quantitats assignades a la seva finalitat.

d) La intervenció dels ingressos.

e) L'informe del projecte de pressupost a aprovar per l'Assemblea.

f) L'emissió d'informes o dictàmens en matèria econòmica, financera o pressupostària demanats pels òrgans del Col·legi.

g) La realització o l'encàrrec d'auditories internes.

h) Correspon també a l’interventor o interventora substituir, en casos d’absència o malaltia, el tresorer o la tresorera del Col·legi en les seves funcions, d’acord amb el que determina el Reial decret 128/2018, de 16 de març.


Article 40
El tresorer o tresorera


1. Corresponen al tresorer o tresorera les funcions següents:

a) La realització dels cobraments i els pagaments que corresponguin amb fons i valors del Col·legi.

b) La custòdia dels fons, els valors i els efectes del Col·legi.

c) La realització de consignacions i dipòsits en entitats bancàries en representació del Col·legi.

d) La realització de plans de tresoreria, de cara a una distribució eficaç en el temps de les disponibilitats dineràries.

2. Correspon també al tresorer o tresorera substituir, en casos d’absència o malaltia, l’interventor o interventora del Col·legi en les seves funcions, d’acord amb el que determina el Reial decret 128/2018, de 16 de març.

Article 41
Classes de sessions


Les reunions de la Junta de govern i de l'Assemblea podran ser ordinàries o extraordinàries.


Article 42
Sessions de la Junta de govern


1. La Junta de govern es reunirà en sessió ordinària en els períodes que ella mateixa determini en l'acte de la seva constitució o renovació, amb un mínim d'una vegada al trimestre.

2. Es reunirà en sessió extraordinària quan així ho decideixi el president o presidenta, o bé a petició o iniciativa d'una tercera part dels membres de la Junta.

3. La convocatòria escrita de sessió ordinària s'haurà de realitzar amb un mínim de 8 dies hàbils, i haurà d'indicar l'ordre del dia dels assumptes a tractar.

4. Les sessions extraordinàries podran convocar-se amb només 24 hores d’antelació, àdhuc per telèfon, fax, per via telemàtica o per qualsevol mitjà que permeti acre ditar la seva recepció, i s’hauran d’indicar, en tot cas, els assumptes a examinar.

5. En les sessions extraordinàries no poden tractar-se més assumptes que els que figurin a l'ordre del dia.


Article 43
Sessions de l'Assemblea general

1. L'Assemblea es reunirà en sessió ordinària almenys una vegada a l'any.

2. L'Assemblea general es reunirà en sessió extraordinària:

a) Quan així ho decideixin el president o presidenta o la Junta de govern.

b) Si ho demana un nombre de persones col·legiades exercents superior al 5% del total o un nombre de delegats o representants superior al 20% del total.

3. L'Assemblea general també es reunirà en sessió extraordinària, amb caràcter necessari:

a) Per aprovar o modificar els Estatuts col·legials.

b) Per prendre els acords de caràcter extraordinari previstos a la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, al Reglament que la desenvolupa o en aquests Estatuts.

4. Llevat dels casos d'urgència, la convocatòria, amb indicació dels assumptes a tractar, es publicarà al Butlletí Oficial de la Província amb una antelació mínima de 10 dies hàbils.


Article 44
Desenvolupament de les sessions


1. Per dur a terme una sessió en primera convocatòria serà necessària l'assistència del president o presidenta o del secretari o secretària o de qui reglamentàriament el substitueixi, i el nombre necessari de membres de l'òrgan de govern corresponent fins a sumar un terç dels seus components.

2. En segona convocatòria la sessió podrà realitzar-se mitja hora més tard de la fixada, sigui quin sigui el nombre d'assistents, i en tot cas amb l'assistència del president o presidenta i del secretari o secretària.

3. En primer lloc els assumptes seran deliberats, i després votats.

4. En les deliberacions es consideraran dos torns a favor i dos en contra. Les intervencions del president o presidenta i dels ponents (si n'hi hagués) no consumiran torn.

5. Els acords s'adoptaran per majoria simple dels vots emesos pels assistents a l'assemblea, o si s'escau, a la Junta de govern, i es considerarà que s'obté la majoria quan el nombre de vots computats a favor de la proposta que es debat sigui superior al dels computats en contra. Quan a la Junta de govern es produeixin vacants en nombre superior a la meitat dels seus membres, el quòrum de constitució al qual es fa referència en el punt 1 d'aquest article s'entendrà referit al nombre de fet dels integrants de la Junta, sens perjudici d'actuar d'acord amb el que disposa l'article 25.

6. En cas d'assenyalament de quotes extraordinàries, d'aprovació o modificació d'Estatuts i d'adquisició, venda, arrendament, transaccions i gravàmens de béns immobles, el total dels vots computats a favor ha de representar la majoria absoluta dels que correspondria emetre als assistents a l'assemblea.

7. Les votacions podran ser ordinàries, nominals o secretes. Seran nominals quan ho demani qualsevol dels assistents, i secretes quan ho exigeixin les disposicions legals, el president o presidenta, o bé ho demani la majoria dels assistents.

8. El president o presidenta dirigirà les deliberacions, concedirà, denegarà o re- tirarà l’ús de la paraula, mantindrà l’ordre, i adoptarà, segons el seu prudent criteri, les mesures que cregui adients per a l’eficàcia i l’ordre de les reunions.

9. De qualsevol sessió dels òrgans de govern s'estendrà l'acta corresponent, que serà validada amb les signatures del president o presidenta i del secretari o secretària, que rubricarà tots els fulls o plecs de l'acta.

10. Les actes seran passades mecanogràficament en fulls individualitzats, que es numeraran correlativament i, quan es cregui convenient, es relligaran per formar un volum dels llibres d'actes.

Article 45
Règim del personal


1. El Col·legi podrà adscriure personal retribuït al seu servei, en qualsevol de les modalitats previstes legalment.
2. El règim del personal, el seu nomenament, la sanció i la separació seran competència de la Junta de govern, llevat de les facultats del president o presidenta, d'acord amb el núm. 6 de l'article 35.
3. Contra la resolució d'expedient disciplinari, el personal contractat al servei del Col·legi podrà interposar els recursos jurisdiccionals corresponents.

Article 46
Ingressos generals


El Col·legi es nodrirà econòmicament amb els recursos següents:


a) Les quotes ordinàries dels col·legiats i col·legiades.

b) Les quotes especials dels col·legiats o col·legiades per aixecament de les càrregues corporatives. Aquestes quotes tindran el mateix import per als col·legiats o col·legiades esmentats als apartats

a), b), c) i g) de l'article 9, i es reduiran a la meitat per a la resta.

c) Les quotes extraordinàries dels col·legiats i col·legiades.

d) Les rendes, els fruits, els interessos i els drets que s'obtinguin dels béns col·legials.

e) Les donacions i els llegats.

f) Les subvencions, els donatius i les aportacions d'ens públics, persones jurídiques o particulars.

g) El rendiment que s'obtingui per la prestació de serveis, la realització d'activitats col·legials i els beneficis en contractes o concerts amb entitats o particulars.

h) Les multes que s'imposin per la Junta de govern.


Les quotes ordinàries i les especials s'assenyalaran per la Junta de govern dins els límits que hagi acordat l'Assemblea general en aprovar el pressupost de l'any que hagi de dotar. Les quotes extraordinàries requereixen per a la seva imposició acord exprés de l'Assemblea general. Les quotes ordinàries no requereixen per al seu ingrés notificació expressa, sinó que és suficient l'aprovació, per la Junta de govern, del padró, dels terminis i de les formes d'ingrés. Les quotes especials i les extraordinàries requereixen la notificació prèvia i la designació del termini per al seu ingrés.


Article 47
Demora en el pagament de les quotes


En cas de demora en el pagament de les quotes, i sens perjudici del previst en l'article 15 d'aquests Estatuts, es realitzaran els tràmits legals corresponents per reclamar el pagament. A la quantitat pendent s'afegirà el tipus d'interès que assenyali la llei de pressupostos de l'Estat o altra normativa equivalent vigent en el moment de produirse el venciment del període del pagament voluntari.

Article 48
Expedient disciplinari


No es podrà imposar cap sanció col·legial sense la prèvia instrucció d'expedient disciplinari, la tramitació del qual es regirà pel que disposa el Reglament del personal de les entitats locals de Catalunya.
No es pot imposar cap sanció col·legial sense la prèvia instrucció d'expedient disciplinari, la tramitació del qual es regeix per la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals o norma que, si s'escau, la substitueixi.


Article 49
Anotació de sancions


1. Totes les sancions, així com la incoació de qualsevol expedient disciplinari i el seu resultat, es faran constar en l'expedient personal del col·legiat o col·legiada. S'exceptua d'aquesta regla, si s'escau, la instrucció d'informacions reservades.


2. Si la sanció és de caràcter greu o molt greu, podrà publicar-se en el butlletí i en les circulars periòdiques del Col·legi.


Article 50
Tipificació de les faltes


Els col·legiats i col·legiades incorren en falta en els supòsits següents:


a) Per ocultació de la situació administrativa de serveis especials.

b) Per faltar al respecte degut als seus companys i companyes de professió o bé als membres dels òrgans de govern del Col·legi.

c) Per reiteració en l'incompliment de les seves obligacions econòmiques envers el Col·legi, si ja s'hagués passat pel procés de pèrdua de la condició de col·legiat o col·legiada per aquesta causa.

d) Per incompliment de les normes d'ètica professional dictades pel Col·legi o que es derivin de les funcions del seu càrrec.

e) Per actes o omissions en l'exercici de la professió que s'allunyin greument dels seus deures professionals, desprestigiïn la dignitat de la professió o atemptin contra el bon nom del Col·legi.


Article 51
Faltes de membres directius


1. Els col·legiats i col·legiades que formin part de la Junta de govern podran ser sancionats per actuacions o omissions derivades del seu càrrec representatiu del Col·legi.

2. L'inici de l'expedient sancionador podrà sol·licitar-lo la Junta al Consell dels Col·legis de Catalunya, per acord dels dos terços dels seus components, o bé realitzar-se d'ofici pel mateix Consell, al qual correspondrà decidir, en tot cas, si n'escau la incoació.

|L’exercici de la potestat disciplinària derivada d’infraccions comeses per mem- bres directius correspon al Consell dels Col·legis de Catalunya, el qual iniciarà l’expedient corresponent, que tramitarà i resoldrà.

3. En el supòsit que es preveu en el punt anterior, la persona objecte de l'expedient no tindrà vot en la decisió sobre incoació de l'expedient, a adoptar per la Junta.

4. La motivació de la sol·licitud d'obertura de l'expedient sancionador per part de la Junta només podrà respondre a les faltes determinades en l'article 50 d'aquests Estatuts, encara que en aquest cas hauran de ser derivades dels seus càrrecs. També serà motiu suficient per demanar la instrucció de l'expedient la sanció ferma, greu o molt greu, imposada com a col·legiats o col·legiades.


Article 52
Qualificació de les faltes


Als efectes d'aquests Estatuts, les faltes seran les següents:

a) Faltes lleus: les indicades en els punts 1r i 2n, ambdós inclosos, de l'article 50 d'aquests Estatuts.
b) Faltes greus: les indicades en els punts 3r i 4t de l'article 50 i la reincidència, en el termini d'un any, en faltes lleus degudament sancionades.
c) Faltes molt greus: les indicades en el punt 5è de l'article 50 i la reincidència, en el termini de dos anys, en faltes greus degudament sancionades.


Article 53
Sancions imposables


1.Les sancions que es podran imposar són les següents:


a) Sancions de caràcter lleu:


a.1. L'amonestació privada verbal.

a.2. L'amonestació privada per escrit.


b) Sancions de caràcter greu:


b.1 Inhabilitació professional durant un temps no superior a un any.

b.2 Multa d'entre 1.001,00 euros i 5.000,00 euros.

c) Sancions de caràcter molt greu:


c.1 Inhabilitació professional durant un temps no superior a cinc anys.

c.2 Multa d'entre 5.001,00 euros i 50.000,00 euros.


2. En cas de reiteració en la comissió de les infraccions molt greus es podrà imposar la sanció d'expulsió. En tot cas, sempre s'ha de tenir en compte el dret de la persona sancionada de sol·licitar la rehabilitació en el termini de tres anys a comptar des de l'efectivitat de la sanció. La sanció d'expulsió només és executiva si la resolució que la imposa posa fi a la via administrativa.


3. El règim sancionador que estableix aquest article és independent del procediment previst a l'article 15 d'aquests Estatuts per incompliment de les obligacions econòmiques.


Article 54

Prescripció


1. Les faltes molt greus prescriuen als 3 anys, les greus als 2 anys i les lleus al cap d'1 any.

2. Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuran als 3 anys, les imposades per faltes greus prescriuran als 2 anys i les imposades per faltes lleus prescriuran al cap d' 1 any.

3. El còmput del termini de prescripció de les infraccions s'inicia el dia mateix en què es comet la falta; i el còmput de finalització o de prescripció de la sanció s'inicia l'endemà del dia en què esdevé ferma la resolució que la imposa.


Article 55
Rehabilitació

1. La persona sancionada podrà demanar a l'òrgan sancionador la seva rehabilitació, amb la cancel·lació conseqüent de la nota en el seu expedient personal. 

2. Els terminis de rehabilitació, un cop complerta la sanció, seran els següents:

a) Per les faltes lleus, 6 mesos.
b) Per les faltes greus, 2 anys.
c) Per les faltes molt greus, 4 anys.


Article 56
Òrgans competents


1. L'acord d'incoació d'expedient disciplinari correspon a la Junta de govern, per majoria absoluta del nombre legal dels seus membres.

2. La imposició de sancions correspon igualment a la Junta de govern, amb el mateix quòrum, excepte la sanció d'expulsió del Col·legi, que requerirà la ratificació de l'Assemblea general.


Article 57
Efectivitat de les sancions


1. Les sancions imposades que tinguin el caràcter de multa hauran de fer-se efectives en metàl·lic, en el domicili del Col·legi, en el termini fixat en la resolució.
2. En cas contrari, seran exigides en la forma descrita a l'article 47 d'aquests Estatuts.

Article 58
Recursos


1. Les resolucions del president o presidenta, de la Junta de govern i de l'Assemblea general posen fi a la via administrativa i podran ser objecte de recurs directament davant la jurisdicció contenciosa administrativa per les persones afectades. No obstant això, poden ser objecte de recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que les ha dictat.

2. Si transcorre 1 mes des de la interposició del recurs sense que s'hagi dictat resolució expressa, la persona interessada podrà considerar desestimat el recurs.

3. Els acords i els actes del president o presidenta, de la Junta de govern i de l'Assemblea general dictats en exercici de funcions delegades poden ser objecte de recurs davant l'administració delegant. La resolució d'aquest recurs, d'acord amb l'article 67.2 de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, posa fi a la via administrativa.

Article 59
Unió, fusió, absorció i segregació


1. Qualsevol unió, fusió o absorció d'aquest Col·legi podrà portar-se a terme d'acord amb el que disposa la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals.
2. Caldrà tenir en compte la mateixa normativa en el cas d'una hipotètica segregació de part de l'àmbit territorial d'aquest Col·legi per constituir-ne un de nou.


Article 60
Dissolució


La dissolució del Col·legi tindrà lloc:


a) Per acord de l'Assemblea adoptat per les tres cinquenes parts del cens de col·legiats i col·legiades.
b) Per unió o per fusió.
c) Per absorció per part d'un altre Col·legi.
d) Per la manca de col·legiats o col·legiades suficients per cobrir els llocs de la Junta de govern sense coincidir o duplicar càrrecs.
e) Quan la professió que representa el Col·legi perdi el caràcter de col·legiable, d'acord amb una llei aprovada pel Parlament de Catalunya.
f) Per escissió del Col·legi en diversos col·legis.


Article 61


Liquidació


La dissolució del Col·legi, ja sigui per iniciativa del mateix Col·legi o per decisió de la Generalitat, requereix un decret del Govern, que haurà d'establir el procediment de liquidació del patrimoni, el nomenament de les persones o de la comissió encarregades per dur-la a terme i la destinació del romanent, que serà, en primer lloc, la cobertura del passiu. A l'actiu que resti se li donarà la destinació que hagi acordat l'Assemblea.


Disposicions transitòries


Primera


Als efectes de l'article 26, en el termini màxim de 6 mesos comptats a partir de l'entrada en vigor d'aquests Estatuts s'iniciaran els tràmits d'elecció de la nova Junta de govern i es renovaran la totalitat dels seus càrrecs.

Segona
Les persones amb habilitació de la subescala de secretaria-intervenció que figurin a l'escalafó corresponent podran ser afiliades amb igualtat de drets i deures.

Tercera
Als col·legiats i col·legiades que no estiguin al corrent en el pagament de les seves obligacions econòmiques se'ls lliurarà el requeriment de pagament amb la transcripció de l'article 15. Si el requeriment no fos atès en el termini de 3 mesos amb l'ingrés de les quantitats pendents, s'iniciarà el procés previst a l'article esmentat.

Disposicions addicionals

Primera
En el procés electoral serà d'aplicació, en general, el règim electoral previst a la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, i en particular tot el que determinen aquests Estatuts.

Segona
En allò no previst per aquests Estatuts seran d'aplicació les fonts normatives vigents a Catalunya per raó de la matèria o el sector de l'activitat col·legial de què es tracti.

Disposició final

Aquests Estatuts entraran en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

La seva modificació, acordada necessàriament per l'Assemblea general, s'haurà d'ajustar a les disposicions que per a la seva aprovació i modificació estableixen aquests Estatuts i, particularment, a l'article 46 de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals.

Codi ètic 


todos-unidos-empresa
todos-unidos-empresa
todos-unidos-empresa

INTRODUCCIÓ

Aquesta proposta de Codi ètic dóna resposta a un dels objectius establerts en el Pla d'acció del Consell General de Col·legis, aprovat per al període 2002-2006, i pretén establir unes normes de conducta cohesionadores que identifiquin el desenvolupament professional dels secretaris, interventors i tresorers d'administració local davant les institucions i la societat en general.
El Codi ètic s'emmarca en la voluntat de canvi i d'excel·lència professional que, resumits sota el lema «Una sola professió. Una nova projecció. Una nova organització col·legial » , concreta el compromís dels secretaris, interventors i tresorers d'administració local de ser els professionals que facilitin de forma útil i eficaç l'acció dels governs locals i dels ciutadans al segle XXI d'acord amb les regles de l'estat de dret.


En un estat democràtic els ciutadans tenen dret a una administració local moderna, de qualitat i a un tracte personalitzat en els assumptes que els afectin directament, per això exigeixen alts nivells d'optimització de la gestió en la producció de béns i prestació de serveis públics, basats en criteris d'eficàcia, eficiència, economia, transparència en la presa de decisions i participació ciutadana.


Els secretaris/àries, interventors/res i tresorers/ es d 'administració local, conscients del paper que juguem en les organitzacions del sector públic local no podem deixar de participar en aquest procés de modernització i millora de l'administració i per això hem de facilitar l'apropament del ciutadà a l'administració.

Pertànyer a un estat membre de la Unió Europea i a organitzacions internacionals com UDITE ( Union des Dirigeants Territoriaux de l' Europe ), ens obliga que la nostra activitat professional es regeixi per principis ètics i de conducta que possibilitin el compliment dels preceptes reflectits en el Tractat d'Amsterdam, que preconitzen el ja esmentat apropament entre l'administració, els funcionaris i els ciutadans, de manera que les decisions s'adoptin de forma més oberta i com més a prop millor d'aquests.


Som conscients que l'ètica és una matèria d'opció personal que suposa fer allò que es considera correcte en el moment adient i que les actuals normes jurídiques no resolen tots els aspectes de l'activitat professional dels secretaris/àries, interventors/res i tresorers/ es d 'administració local. Per això considerem necessari un codi d'ètica que permeti aclarir situacions dubtoses i que pugui servir de referència en algunes actuacions seguint el mateix exemple que altres col·lectius públics professionals nacionals i estrangers

El Codi ètic proposat aposta de forma clara i decidida per un model d'actuació professional modern i homòleg al d'altres països europeus i recull els principis ètics i de conducta emanats del Codi de bona conducta administrativa aprovat mitjançant resolució de 6 de setembre de 2001 del Parlament Europeu, per les directrius de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE ), i les experiències i declaracions d'organitzacions internacionals sobre autonomia local que van inspirar els principis ètics de la Declaració de Siena, aprovada en la Primera Conferència Mundial de l'Associació Internacional de Secretaris Generals, Chiefs Executive Officers i Directius Locals , celebrada a Siena (Itàlia), l'abril de 2002.


Els principis rectors del desenvolupament de les funcions dels secretaris/àries, interventors/ es i tresorers/ es d 'administració local que se sotmeten a aprovació es fonamenten en:


Uns valors públics, professionals, ètics i democràtics, basats en el compromís diari de servei als interessos públics, encara que això suposi una renúncia a la promoció individual.

En una conducta professional que es regirà pel compliment de valors ètics tradicionals d'actuació, basats en la neutralitat política, defensa dels valors democràtics, servei a l'interès públic, lleialtat, honestedat, honradesa, imparcialitat, eficàcia, eficiència, professionalitat, dedicació, justícia, transparència, compliment de la legalitat i respecte als drets humans sota el principi d'igualtat i no discriminació, però alhora complementats per l'aplicació de nous valors ètics relatius a l'orientació al ciutadà, col·laboració, informació, resolució de conflictes, diàleg, impuls dels


processos innovadors, noves tecnologies i al treball en equip, que facilitin l'apropament als ciutadans i la modernització de l'administració per a adaptar-la a les noves demandes socials.

equipo_de_trabajo
equipo_de_trabajo
equipo_de_trabajo

1-Defensa dels valors democràtics. El funcionariat d'administració local amb habilitació de caràcter nacional desenvoluparà sempre les seves funcions sota els principis de justícia, igualtat i no discriminació. Les seves actuacions es guiaran per la promoció i la remoció d'obstacles que impedeixin el respecte als drets humans i llibertats ciutadanes amb la finalitat d'evitar discriminacions per raó de naixença, raça, sexe, religió, llengua, cultura, opinió o qualsevol altra circumstància personal i social.

2. Compliment de la legalitat. El funcionariat d'administració local amb habilitació de caràcter nacional actuarà d'acord amb les lleis, els reglaments i les normes i instruccions que siguin aplicables al compliment dels seus deures i, en qualsevol cas, romandrà sempre fidel a l'esperit i al text de la Constitució espanyola, a la normativa autonòmica i europea i als principis de conducta del present codi ètic.

3. Servei a l'interès públic. El funcionariat d'administració local amb habilitació de caràcter nacional no pot comprometre's amb paraules, actes o associacions que siguin contràries a l'interès públic, desacreditin o tendeixin a frustrar les decisions polítiques o administratives adoptades pels òrgans de govern. Les seves actuacions es fonamentaran en decisions objectives encaminades a assolir la satisfacció dels interessos generals dels ciutadans al marge de posicions o interessos personals, familiars o clientelars .

4. Jerarquia. El funcionariat d'administració local amb habilitació de caràcter nacional complirà estrictament, imparcialment i eficaçment les obligacions pròpies del seu càrrec i també les ordres de qui ostenti l'autoritat per donar-les i que es refereixin al servei que li ha estat encomanat. Si creu que les ordres rebudes el forcen a actuar de forma il·legal, impròpia o no ètica, o que van en contra d'aquest Codi ètic o poden originar una administració deficitària, podrà sol·licitar la confirmació per escrit de l'ordre rebuda i podrà també comunicar, per escrit la raó de la seva divergència.

5. Professionalitat. El funcionariat d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, en l'exercici de les seves funcions, haurà de conèixer totes aquelles activitats, procediments i disposicions legals o reglamentàries que afectin directament o indirectament la seva competència. Sense perjudici del deure d'informació d'interès públic, actuarà sempre mantenint la cura deguda, diligència professional, reserva, sigil i discreció en relació amb les dades i informes coneguts per raó del seu càrrec.

6. Lleialtat. El funcionariat d'administració local amb habilitació de caràcter nacional ajudarà el govern legalment constituït a dur a terme les seves decisions amb la cura i la diligència professional deguda.

7. Neutralitat i imparcialitat. En totes les seves actuacions, el funcionariat d'administració local amb habilitació de caràcter nacional haurà de demostrar la més estricta neutralitat i imparcialitat política. En l'exercici del seu càrrec, no intervindrà en benefici propi, ni en menyscapte d'interessos generals o de tercers.

8. Dedicació. L'exercici del lloc de treball de funcionariat d'administració local amb habilitació de caràcter nacional serà incompatible amb l'acompliment de qualsevol altre càrrec, professió o activitat que pugui posar en dubte la imparcialitat o independència en l'exercici de les seves funcions i que pugui plantejar conflicte d'interessos.

9. Honestedat. El funcionariat d'administració local amb habilitació de caràcter nacional no acceptarà cap tracte de favor de persones físiques o jurídiques per raó del seu càrrec i se sotmetrà a les mateixes condicions i exigències que la resta dels ciutadans en els negocis jurídics, operacions financeres i patrimonials que realitzi com a subjecte privat. Així mateix, s'abstindrà de la realització d'activitats o negocis que puguin comprometre l'objectivitat de l'administració en la consecució dels objectius generals.

10. Transparència. El funcionariat d'administració local amb habilitació de caràcter nacional actuarà en l'exercici de les seves funcions o dels serveis encomanats amb la màxima transparència, facilitant l'accés dels ciutadans a la informació i procediments, sense més limitacions que aquelles imposades per les lleis.

11. Economia, eficàcia i eficiència. El funcionariat d'administració local amb habilitació de caràcter nacional prestarà els seus serveis d'acord amb els principis d'economia, eficàcia i eficiència, vetllant per la consecució dels objectius de caràcter general del govern local.

12. Formació. El funcionariat d'administració local amb habilitació de caràcter nacional actualitzarà permanentment els seus coneixements amb la finalitat d'estar al dia de les noves disposicions legals, innovacions tecnològiques, altres millores o canvis que afectin positivament a l'acompliment de les seves funcions.

Davant l'exposat, se sotmeten a aprovació els següents principis rectors del Codi ètic dels secretaris/àries, interventors/res i tresorers/ es d 'administració local:

1. Objectivitat i independència . El funcionariat d'administració local amb habilitació de caràcter nacional exercirà les seves funcions amb lleialtat i objectivitat d'acord amb els principis d'independència, imparcialitat en el consell, informe o dictamen emès i equitat, prudència i discreció en les decisions adoptades, contribuint a evitar aquelles que puguin lesionar els interessos generals i particulars dels ciutadans.

2. Integritat. El funcionariat d'administració local amb habilitació de caràcter nacional actuarà amb integritat en l'acompliment de les seves funcions proporcionant informació veraç i contrastada. No acceptarà regals, comissions ni altres presents de valor econòmic considerable que puguin influir en les actuacions derivades de les seves funcions.

3. Excel·lència i qualitat. El funcionariat d'administració local amb habilitació de caràcter nacional exercirà les seves funcions anant més enllà del compliment mínim d'aquestes, esforçant-se a aconseguir l'excel·lència i el màxim rendiment en el seu treball.

4. Correcció. El funcionariat d'administració local amb habilitació de caràcter nacional es comportarà en l'exercici de les seves funcions amb correcció i cortesia envers les autoritats, els funcionaris i especialment amb els ciutadans. El seu comportament, en qualsevol situació, ha de respondre al manteniment dels valors de l'administració a la qual serveix.

5. Proporcionalitat. El funcionariat d'administració local amb habilitació de caràcter nacional vetllarà per l'equilibri entre la complexitat de les decisions a adoptar i els fins perseguits, abstenint-se d'optar per solucions desproporcionades, sobretot si restringeixen els drets dels ciutadans.

6. Innovació, iniciativa, creativitat. El funcionariat d'administració local amb habilitació de caràcter nacional prendrà la iniciativa i mantindrà una actitud positiva i creativa davant les innovacions tecnològiques que facilitin l'exercici de la seva activitat professional amb l'objectiu últim de simplificar i apropar les relacions entre ciutadans i l'administració.

7. Orientació al ciutadà. El funcionariat d'administració local amb habilitació de caràcter nacional orientarà les seves funcions i prestarà els seus serveis basant-se en el servei als ciutadans, fomentant el treball en equip i la transversalitat dels diferents serveis, amb l'objectiu que les relacions dels ciutadans amb l'administració siguin com més clares, concises i fàcils millor, de manera que es potenciï la fidelitat i la confiança en l'administració .

8. Informació. El funcionariat d'administració local amb habilitació de caràcter nacional no proporcionarà informació errònia o falsa en l'exercici del seu càrrec. Tampoc no podrà utilitzar la informació coneguda per raó de les seves funcions públiques ni en benefici propi ni per a la intermediació amb terceres persones físiques o jurídiques i garantirà l'accés a la informació dels ciutadans sobre els serveis encomanats amb les úniques limitacions establertes en les normes legals.

9. Austeritat. El funcionariat d'administració local amb habilitació de caràcter nacional està obligat a actuar amb austeritat en l'exercici de les seves funcions públiques i s'abstindrà de fer ús impropi dels béns i serveis de l'administració posats a la seva disposició per raó del seu càrrec.


DISPOSICIÓ FINAL.
L' Organització Col·legial vetllarà pel compliment d'aquests principis ètics